ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ၂၀၁၆-၂၀၁၉ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီများ

အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ နိုင်ငံတကာရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အသင်းချုပ်အဆောက်အအုံများ စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အသင်းသားရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥပဒေရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ CSR ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ Industrial Relations and Employer Organization Committee ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ စီးပွားရေးသုတေသန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နယ်စပ်ဒေသ ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ Information and Communication Technology Committee
Back