ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် သင်တန်းကျောင်း (UMFCCI Training Institute)

 

အသင်းချုပ်သည် အသင်းသားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ အသင်းဝင်များ၊ အသင်းချုပ် အသင်းဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပသင်တန်းသားများအား ပညာဗဟုသုတတိုးပွား၍  လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၊ညီနောင်အသင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်ရေး ကို ထောက်ကူပေးနိုင်ရန်နှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ လူသားအရင်းအနှီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပညာတော်သင်များ ပေါ်ပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂ဝဝဝခုနစ်မှစတင်၍   UMFCCI Training Institute ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် (၃)ကြိမ်ခန့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသည်။

Back