အသင်းဝင်အမျိုးအစားများ

(က)    မြန်မာကုမ္ပဏီ

(ခ)    Foreign Company

(ဂ)    သမဝါယမ/အသင်းအဖွဲ့

(ဃ)    တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း

(င)   တသီးပုဂ္ဂလ

အသင်းဝင်ရန် သိကောင်းစရာ

မြန်မာကုမ္ပဏီ

    (၁) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) ‌စောင်။

    (၂) ပုံစံ (၆/၂၆) မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

    (၃) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းမူရင်း

    (၄) ကိုယ်စားလှယ်၏ ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (၁”)ပတ်လည်

    (၅) နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ (၁)‌စောင်

    (၆) အသင်းဝင်ပြီးနှစ်စဉ်‌ကြေး‌ပေး‌ဆောင်ပြီးသက်တမ်းရှိအသင်းသား(၂)ဦး‌ထောက်ခံချက်

    (၇) အသင်းဝင်လျှောက်ထားရန်

သမဝါယမ/အသင်းအဖွဲ့/တစ်ဦးတည်းပိုင်

    (၁) သမဝါယမလိုင်စင်မိတ္တူ/အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

    (၂) အမှု‌ဆောင်စာရင်းမိတ္တူ (၁) ‌စောင်

    (၃) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း၊ အမှု‌ဆောင်အဖွဲ့အစည်းအ‌ဝေးမှတ်တမ်းမူရင်း

    (၄) ကိုယ်စားလှယ်၏ ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ(၁”)ပတ်လည်

    (၅) နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ(၁)‌စောင်

    (၆) အသင်းဝင်ပြီးနှစ်စဉ်‌ကြေး‌ပေး‌ဆောင်ပြီးသက်တမ်းရှိအသင်းသား(၂)ဦး‌ထောက်ခံချက်

    (၇) အသင်းဝင်လျှောက်ထားရန်

တစ်ဦးတည်းပိုင်

    (၁) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ (၁) ‌စောင်

    (၂) ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ(၁”)ပတ်လည်

    (၃) နိုင်ငံသားစိစစ်‌ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ(၁)‌စောင်

    (၄) အသင်းဝင်ပြီးနှစ်စဉ်‌ကြေး‌ပေး‌ဆောင်ပြီးသက်တမ်းရှိအသင်းသား(၂)ဦး‌ထောက်ခံချက်

    (၅) အသင်းဝင်လျှောက်ထားရန်

တသီးပုဂ္ဂလ

    (၁) အသင်းဝင်ခွင့်‌လျှောက်လွှာ

    (၂) ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ(၁”)ပတ်လည်

    (၃) မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့်အိမ်‌ထောင်စုစာရင်းမိတ္ထူ (၁) ‌စောင်

    (၄) ပညာအရည်အချင်းအ‌ထောက်အထားမိတ္ထူ

    (၅) လုပ်ငန်း/အသင်းအဖွဲ့/ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်း‌ဆောင်‌နေသည့် အ‌ထောက်အထား

    (၆) အသင်းဝင်ပြီးအသင်းသား(၂)ဦး‌ထောက်ခံချက်

    (၇)အသင်းဝင်ခွင့်‌လျှောက်ထားရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်‌လျှောက်လွှာ

    (၈) အသင်းဝင်လျှောက်ထားရန်

မြန်မာကုမ္ပဏီ/သမဝါယမ/အသင်းအဖွဲ့/တစ်ဦးတည်းပိုင် အသင်းဝင်နှုန်းထားများ

    အသင်းဝင်ကြေး - ၁၀၀,၀၀၀/- (ကျပ် တစ်သိန်းတိတိ)

    နှစ်စဉ်ကြေး - ၃၆,၀၀၀/- (၃ နှစ်စာ ၁၀၈,၀၀၀/-)

    စုစု‌ပေါင်း - ၂၀၈,၀၀ဝိ/

တသီးပုဂ္ဂလ အသင်းဝင်နှုန်းထားများ

    အသင်းဝင်ကြေး - ၁၅,၀၀ဝိ/

    နှစ်စဉ်‌ကြေး (၂) နှစ်စာ - ၂၀,၀၀ဝိ/ (နှစ်စဉ်‌ကြေး (၁) နှစ်စာ = ၁၀,၀၀၀/)

    စုစု‌ပေါင်း - ၃၅,၀၀ဝိ/

Foreign Company

    1. Company registration certificate (Original and Copy).

    2. The copy of form 6/26 in case of limited company.

    3. Authorization to submit the membership application.

    4. Passport Copy

    5. Three numbers of passport photos.

    6. US$ 350/-for admission fee and yearly subscription fee for US$ 200/-(must pay 3 years fee for that)

    7. Total amount $ 950/-

    8. You also need to fill up membership application form.

    9. Attach the letter of the authorized person of BOD Meeting Minute

    10. You also need to fill up Online Membership Application Form.

Back