ပုံမှန်ဖိုင်များအတွက် တင်မည်ဆိုပါလျှင် ဓါတ်ပုံဆိုဒ်ကို (220 * 150) အနည်းဆုံးရွေးချယ်၍ တင်ပေးရပါမည်။
CAPTCHA IMAGE
To confirm all forms are filled by the applier itself enter same words in image!